Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 4 khóa XII   

Thứ sáu - 06/01/2017 12:29  |  611
Ngày 27/12/2016 tại trụ sở cơ quan Bộ Xây dựng, Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 4 khóa XII cho các cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp trực thuộc Bộ Xây dựng.
Đồng chí Phạm Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đến dự và phát biểu tại Hội nghị.
 
hội nghị
 
Toàn cảnh Hội nghị
 
Tại Hội nghị, các cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Bộ Xây dựng đã được nghe PGS.TS. Phạm Văn Linh - Phó trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt các nội dung cơ bản của 03 Nghị quyết của Hội nghị Trung ương lần thứ 4 khóa XII, trong đó nhấn mạnh Nghị quyết số 04-NQ/TWvề tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Theo PGS.TS. Phạm Văn Linh, Nghị quyết số 04/NQ-TW là một Nghị quyết chuyên đề về xây dựng Đảng, được ban hành xuất phát từ yêu cầu xây dựng, chỉnh đốn Đảng, khắc phục sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa của một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Nghị quyết số 04/NQ-TW đánh giá tình hình, phân tích nguyên nhân khách quan, chủ quan của tình trạng suy thoái là do bản thân một số cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện; lập trường tư tưởng không vững vàng; kỷ cương, kỷ luật trong Đảng chưa nghiêm, còn có biểu hiện “nhẹ trên, nặng dưới”; nguyên tắc tập trung dân chủ ở nhiều nơi bị buông lỏng… Căn cứ tình hình thực tế, Nghị quyết đã chỉ rõ 9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, 9 biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống, 9 biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Việc nhận diện những biểu hiện này là căn cứ để góp phần xây dựng tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, đồng thời trên cơ sở nhận thức, nhận diện các biểu hiện suy thoái đó, mỗi tổ chức đảng, đang viên sẽ soi vào đó kiểm điểm, suy ngẫm và hành động, vì sự trong sạch và vững mạnh của Đảng.

Với quan điểm nhìn thẳng vào sự thật, xây và chống, kiên quyết, kiên trì trong thực hiện, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, Nghị quyết số 04/NQ-TWđã đề ra các nhóm giải pháp về chính trị tư tưởng, phê và tự phê bình, kiểm tra giám sát và tăng cường kỷ luật Đảng, phát huy vai trò của nhân dân, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà đề nghị toàn thể cán bộ chủ chốt của Bộ Xây dựng nghiêm túc nghiên cứu, học tập các nội dung các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 4, chú trọng các nội dung liên quan đến công việc của Bộ: Nghị quyết về xây dựng Đảng có 03 điểm liên quan trực tiếp đến các công việc của Bộ Xây dựng, đó là hoàn thiện thể chế; sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu quả; đẩy mạnh xã hội hóa, tách cung ứng dịch vụ công và quản lý sản xuất kinh doanh ra khỏi chức năng quản lý nhà nước. Nghị quyết về một số chủ trương chính sách lớn đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế cũng có những nội dung liên quan trực tiếp đến công việc của Bộ Xây dựng: hoàn thiện thể chế; cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh ; tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước; rà soát, hoàn thiện hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật; sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp; nghiên cứu chuyển giao, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ.

Về công tác tổ chức thực hiện Nghị quyết, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà đề nghị các cán bộ của Bộ Xây dựng phải quán triệt Nghị quyết thường xuyên (không chỉ trong Hội nghị này); xây dựng chương trình hành động phù hợp; mỗi cán bộ, đảng viên phải có bản cam kết với chi bộ, địa phương về thực hiện Nghị quyết này; việc kiểm điểm thực hiện Nghị quyết này gắn với kiểm điểm cuối năm nhưng cũng có những kiểm điểm đột xuất; rà soát quy trình giải quyết công việc, công bố công khai và kiểm tra thường xuyên; hoàn thiện các quy định kiểm soát quyền lực của người có chức quyền; xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân ban hành các văn bản không đúng, không phù hợp.

Cũng tại Hội nghị này, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà và các cán bộ chủ chốt của Bộ Xây dựng đã quyên góp được 65 triệu đồng ủng hộ đồng bào bị lũ lụt vùng nam Trung bộ.